ගාල්ල සිට කොටුව බලා ධාවනය වූ දුම්රියක් කහව ප්‍රදේශයේදී කාර්මික දෝෂයකට ලක්වී ඇති බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කරයි.

කාර්මික දෝෂයකට ලක් වූ දුම්රිය යථාතත්ත්වයට පත් කිරීම මේ වන විට සිදුකරන බවද වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

Similar Posts