මොන්ගෝලියාව චීන දේශ සීමාව වසා දමයි

චීනය තුල පවතින අවධානම හමුවේ චීනයට මායිම්ව ඇති සිය දේශසීමාව වසා දැමීමට මොන්ගෝලියාව පියවර ගෙන ඇත.

මේ අතර චීනයෙන් සිය රටට රථ වාහන ඇතුලු කිරීමට අවසර නොදෙන අතර දේශ සීමාව හරහා පදිකයින්ට ද චීනය දෙසින් සිය රටට ඇතුලු වීමට මොන්ගෝලියාව අවසර නොදෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

Related posts