රජයේ අමාත්‍යාංශ වලට සුළු සේවකයන් බඳවා ගැනීම අත්හිටුවන්න උපදෙස්

gov

රජයේ අමාත්‍යාංශ සහ දෙපාර්තමේන්තුවලට සුළු සේවකයන් බඳවා ගැනීම අත්හිටුවන්නැයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සියලුම අමාත්‍යාංශවලට සහ දෙපාර්තමේන්තුවලට උපදෙස් දී ඇත.

අමාත්‍යාංශ සහ දෙපාර්තමේන්තුවල සුළු සේවක කාර්ය මණ්ඩල සඳහා සේවකයන් බඳවා ගැනීම මඟින් තම ආධාරකරුවන්ට රැකියා ලබාදීමට දේශපාලනඥයන්ට ඉඩ ලැබී තිබිණි.

සුළු සේවක, කම්කරු, කාර්යාල සහායක සහ මුරකරු යන රැකියා සුළු සේවක කාර්ය මණ්ඩලවලට අයත් විය. එම බඳවා ගැනීම් කිසිදු පාලනයකින් තොරව සිදුවන බව අනාවරණය වී තිබේ.

බඳවා ගැනීම් සිදුකිරීමේ අවශ්‍යතාවක් ඇත්නම් එම අවශ්‍යතාව මහ භාණ්ඩාගාරයට දැනුම් දි  යෝජිත ක්‍රමවේදයට අනුව බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීමට නියමිතයි.

Related posts