රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ලේකම් කාර්යාලයත් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට

ජනාධිපතිවරයා විසින් අමාත්‍යංශ වලට අදාළ විෂය පථයන් වෙන් කරමින් අදාළ ගැසට් නිවේදනය පසුගිය දෙසැම්බර් 10 වන දින නිකුත් කර තිබේ.

එකී ගැසට් නිවේදනය අනුව රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සඳහා වූ ලේකම් කාර්යාලය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පත් කර තිබීම විශේෂත්වයකි.

පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ රජයේ අවසාන භාගයේද මෙම රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සඳහා වූ ලේකම් කාර්යාලය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතේ ගැසට් කර තිබුණි. ඒ සම්බන්ධයෙන් එවකට දැඩි විරෝධයක් සිවිස් සමාජ ක්‍රියාධරයන්ගෙන් එල්ල විය.

Related posts