රේගුවේ වංචා දූෂණ අල්ලන්න අංශයක්

රේගුවේ වංචා දූෂණවලට සම්බන්ධ නිලධාරීන්ට විරුද්ධව කඩිනමින් පියවර ගැනීම සඳහා අභ්‍යන්තර කටයුතු අංශයක් මේ වසරේ දෙසැම්බර් මාසයට පෙර වහාම ස්ථාපිත කරන ලෙස ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් දැනුම් දී ඇත.

රේගුවේ කටයුතු සම්බන්ධව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිලධාරීන් රේගුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සමග මීට මාස කීපයකට පෙරදී සාකච්ඡා කර තිබේ. මෙහිදී ඔවුන් වැඩි වශයෙන් විමසා ඇත්තේ රේගුවේ වංචා දූෂණවලට සම්බන්ධ නිලධාරීන් පිළිබඳව ගෙන ඇති පියවර සම්බන්ධවය. එහිදී පසුගිය වසර පහ තුළදී රේගුවේ වැරදිවලට සම්බන්ධ නිලධාරීන්ට විරුද්ධව ගත් පියවර පිළිබඳව වාර්තාවක් රේගු නිලධාරීන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙහිදී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් රේගුවට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර තිබේ.

Related posts