දැනට ක්‍රියාත්මක විශාල සේවක පිරිසක් සහිත ව්‍යාපෘති කාර්යාල 55ක් වසා දැමීමට රජය තීරණය කර තිබෙයි.

එම කමිටු නිර්දේශ මත ව්‍යාපෘති කාර්යාල 32ක් අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබෙයි.

එමෙන්ම ව්‍යාපෘති කාර්යාල 46ක් අවම සේවක පිරිසක් යටතේ පවත්වාගෙන යෑමටත් අදාළ කමිටු වාර්තාව මගින් නිර්දේශ කර තිබෙන බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් ඇත.

කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී මේ පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවූ බවත් එහිදී අමාත්‍යවරුන්ගේ ඉල්ලීම මත තව දුරටත් මෙම කාර්යාල 55 වසා දමන්නේ ද යන අවසන් තීරණය ඉදිරියේ දී ගැනීමටත් ජනාධිපතිරයා එකඟත්වය පළ කර තිබෙයි.

රට මුහුණ දී සිටින මූල්‍ය අර්බුදය හමුවේ විශාල ව්‍යාපෘති කාර්යාල නඩත්තු කළ නොහැකි බැවින් ජනාධිපතිවරයා විසින් කමිටුවක් පත්කළ එම ව්‍යාපෘති කාර්යාල සම්බන්ධයෙන් ඇගයීමක් සිදුකිරීමට පසුගිය දා තීරණය කර තිබුණි.

Similar Posts