විද්‍යාපීඨ බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සම්බන්ධ අභියාචනා කැඳවීමට දින නියම කර තිබේ.

ඒ අනුව 2019 හා 2020 වර්ෂයන් හි අ.පො.ස. උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සඳහා ශික්ෂණලාභීන් බඳවා ගැනීම සිදු කෙරේ.

අදාළ ශික්ෂණලාභීන්ගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සම්බන්ධ අභියාචනා, පෙබරවාරි 28 වනදා දක්වා බාරගැනීමට කටයුතු කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේය.

මේ සම්බන්ධ අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ශික්ෂණලාභීන් පහත සඳහන් තොරතුරු ඇතුළත් කර අදාළ අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

1) අයදුම් කිරීමට අදාළ අ.පො.ස. උසස් පෙළ වර්ෂය

2) විෂය නිර්දේශය නව/පැරණි ද යන්න

3) උසස් පෙළ විභාග අංකය හා ප්‍රතිඵල (Z අගය ද සමඟ)

4) අභියාචනා කිරීමට හේතුව

5) අයදුම්කරුගේ නම

6) ලිපිනය හා දුරකථන අංකය

7) අයදුම්පතෙහි දෘඩ පිටපත (PDF)

මෙම තොරතුරු ඇතුළත් කර,

අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (විද්‍යාපීඨ ශාඛාව), අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයට 2023 පෙබරවාරි 28 ට පෙර යොමු කළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් දන්වා ඇත.

Similar Posts