විදුලියෙන් වංචා කළ පුද්ගලයින් සෙවීම ඇරඹෙයි

elec

විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ සිදු වූ වංචා දූෂණ සොයා ඒවා සිදු කළ පුද්ගලයින්ට නිසි දඬුවම් ලබා දෙන බව මගී ප්‍රවාහන කළමණාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසයි.

තම අමාත්‍යාංශයට අයත් ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන 19 න් බහුතරයක් පාඩු ලබමින් ඇති බවයි ඔහු සදහන් කරන්නේ.

 

Related posts