විදුලි ගාස්තුව අද සිට 14.2%කින් පහළට

විදුලි ගාස්තුව අද (1) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 14.2%කින් අඩු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා‌ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ගෘහස්ථ අංශයේ 0ත් 30 අතර මාසික පරිභෝජනයක් ඇති කාණ්ඩයට 65%ක් ගාස්තු අඩු වීමක් ඇති වන අතර, ඒකකය රු. 30 සිට 10 දක්වා අඩු කෙරේ. මාසික ගාස්තුව රු. 400 සිට 150 දක්වා අඩු වේ. ඒකක 60ට අඩු කාණ්ඩයේ ගාස්තුව රු. 42 සිට 32 දක්වා අඩු කෙරෙන අතර, මාසික ගාස්තු රු. 650 සිට 300 දක්වා අඩු වනු ඇත.

ඒකක 91ත් 120ත් කාණ්ඩය සදහා ඒකකය රු. 42 සිට 35 දක්වා අඩු කෙරෙන අතර, මාසික ගාස්තුව රු. 1500 සිට 1000 දක්වා අඩු වේ. ආගමික ස්ථාන සඳහා 16%ක ගාස්තු අඩු වීමක් කෙරෙන අතර, අඩු පරිභෝජනයක් සහිත ආගමික ස්ථානවලට ඒකකය රු. 10 බැගින් (රු. 30 සිට 10 දක්වා අඩු කෙරේ) අය කෙරේ. මෙහිදී ආගමික ස්ථාන සදහා කඩිනමින් සූර්ය බල පද්ධති ස්ථාපනය කරන්නැයි ලංවිමට හා ලෙකො සමාගමට කොන්දේසි ඉදිරිපත් කර ඇත.

හෝටල් අංශය සඳහා 26.3%කින්ද කර්මාන්ත අංශය සඳහා 9%කින්ද වාණිජ ගොඩනැඟිලිවල විදුලි ගාස්තුව 5%කින් සහ රජයේ ගොඩනැඟිලිවල විදුලි ගාස්තුව 1%කින්ද අඩු කෙරේ.

Related posts