විදුලි ව්‍යාපෘති 27ක් රටට අහිමිවෙයි

mobitel zoom package

ආයෝජන මණ්ඩලය හරහා විදේශ ආයෝජන ලෙස පැමිණි පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති 27කට ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය අනුමැතිය ලබාදී තිබුණද ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබාදී නොමැති බැවින් එම ව්‍යාපෘති මෙරටට අහිමිව යාමේ අවදානමක් මතුව ඇති බව ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී අනාවරණය වී ඇත.

මෙම සාකච්ඡාව සඳහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය, විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සහ සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය නියෝජනය කරමින් නිලධාරිහු එක්ව සිටියහ.

ඉන්දියාවේ අදානී සමූහය පුනරින් ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියද මේ අතර තිබෙන බව මෙම සාකච්ඡාවේදී අනාවරණය වී ඇත.

මෙම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති අතර වහල මත සවිකරන සුර්ය පැනල ව්‍යාපෘති, සුළං මගින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමේ ව්‍යාපෘති සහ ජල විදුලි ව්‍යාපෘති ද තිබෙන බව හෙළි වී ඇත.

Related posts