විදුලි සැපයුම ගැන විශේෂ සාකච්ඡාවක් කැදවයි

elec

අද (14) දින විදුලි කප්පාදුවකින් තොරව අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයුම පවත්වාගෙන යාමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සාකච්ඡා කිරීමට විශේෂ සාකච්ඡාවක් කැඳවා ඇතැයි විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයුම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් ඊට සහභාගි වන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ සදහන් කරයි.

ඉදිරියේදී විදුලිය මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය වුවහොත් ඒ සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමට පියවර ගන්නා බවත් සැලසුම් සහගත විදුලිය කප්පාදුවක් සිදුවනු ඇතැයි අනියත බියක් ඇතිකර නොගත යුතු බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ සදහන් කරයි.

Related posts