පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නම් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තීරණය කර ඇත. මෙම තීරණය ලිඛිතව කතානායකවරයාට දැන්වීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා මේ වන විටත් කටයුතු කර ඇත. අදාල තනතුරට හිමි පහසුකම් සලසා දෙන ලෙසත්  ඔහු කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියා පටිපාටියට අනුව විපක්ෂයේ වැඩිම ආසන ප්‍රමාණයක් සහිත පක්ෂයට විපක්ෂ නායකත්වය හිමිවන අතර ඒ අනුව මේ වනවිට වැඩිම ආසන ප්‍රමාණයක් හිමි පක්ෂය වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි.

Similar Posts