ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවා ආරක්ෂාව උසස් බව තහවරු වෙයි

air-plane

ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන්සේවා සංවිධානය පැවැත්වූ ගුවන්සේවා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර විගණනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන්සේවා ආරක්ෂාව ඉතා උසස් බව තහවුරු වී තිබේ.

එම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන්සේවා කර්මාන්තය මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට අයත් ගුවන් කලාපයද වඩාත් ආරක්ෂිත බව තහවුරු වී ඇති බව සඳහන්.

වරාය, නාවික සහ ගුවන්සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම ජාත්‍යන්තර විගණනයේ ප්‍රගති සමාලෝචනය කිරීමේ විශේෂ හමුව පවත්වා තිබේ.

Related posts