අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ඇතුලු පොලිසියේ උසස් නිලධාරින් 16
කට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරු වීම් ලබා දී ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය
පවසයි.

ඒ් අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එස්.එම් වික්‍රමසිංහ මහතාට මධ්‍යම සහ ඌව
පළාත් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට අමතරව නැගෙනහිර පළාතේ රාජකාරී
ආවරණය පවරා තිබේ. නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් වන එල්.එස් පතිනායක ප්‍රවාහන හා
සංදේශ දිසාවේ සිට රථවාහන පාලන හා මාර්ග ආරක්ෂක දිසාව ලෙසද, ඩබ්ලිව්.එම්
.එම් වික්‍රමසිංහ රථවාහන පාලන හා මාර්ග ආරක්ෂක දිසාව සිට ප්‍රවාහන හා සංදේශ
දිසාව ලෙසද, ආර්.එම්.එන්.ජී. ඕ පෙරේරා කලුගර දිසාවේ සිට පරිසර ආරක්ෂණ දිසාව
ලෙසද, ඊ.එම්.යු. වී ගුණරත්නමාතර හා තංගල්ල දිසාවේ සිට කලුතර දිසාව ලෙසද,
කේ.එන්.ජේ වෙදසිංහ ගාල්ල දිසාවට අමතරව මාතර හා තංගල්ල දිසාව ලෙසද, ඩී.ජේ
පලිහක්කාර පොලිස් මුලස්ථාන භාර දිසාව තනතුරේ සිට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය හා
පොලිස් මුලස්ථානය සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි ලෙසද, එල්.කේ.ජේ.ජී එස්. පීරිස් පොලිස්
පරිපාලන දුක්ගැනවිලි විසඳුම් දිසාවට අමතරව පොලිස් මුලස්ථාන දිසාවේ රාජකාරි
ආවරණය කිරිමට, එල්.පී.එස්.පී සඳුන්ගහවත්ත උතුරු මැද දිසාවට අමතරව වන්නි
දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලෙසද මාරු කර ඇත.

මීට අමතරව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් වන ශානි අබේසේකර අපරාධ පරික්ෂණ
දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂකව සිට ගාල්ල නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිගේ පුද්ගලික සහකාර
ලේකම් ලෙසද, ඩබ්ලිව්.තිලකරත්න පරිසර ආරක්ෂණ කොට්ඨාශයේ සිට අපරාධ
පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ලෙසද ස්ථාන මාරු ලබා ඇත.
ඒමෙන්ම සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරුන් වන රොෂාන් රාජපක්ෂ කැලණිය කොට්ඨාශයේ
සිට ජනාධිපති ආරක්ෂක කොට්ඨාශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ලෙසද,
ඩී.ඒස්.කේ.පුෂ්පකුමාර ක්‍රිඩා කොට්ඨාශයේ වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂකට අමතරව පරිසර
කොට්ඨාශයේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂක ලෙසද, පී.ටී.සිසිර නුගේගොඩ කොට්ඨාශයේ සිට
කොළඹ දකුණ 1 ලෙසද, ඩබ්ලිව්.වීතඩී.ජී.සමන්තිලක කොළඹ දකුණ කොට්ඨාශයේ සිට
සුබ සාධක කොට්ඨාශය වෙතද, ඩබ්ලිව්.පී.වී.පෙරේරා අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධිකරණ
කොට්ඨාශයේ සිට අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙතද මාරු කර ඇත.

ශානි පොල්ගම්පල

Similar Posts