සජිත් අද විපක්ෂ නායක ධුරයට

ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කර සභාව කල් තැබීමෙන් පසුව පස්වරු 1 ට පාර්ලිමේන්තුව යලි රැස්වීමෙන් පසු  විපක්‍ෂ නායකවරයා ලෙස  සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා  නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කරන බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

සභා නායක, ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක සහ විපක්ෂයේ සංවිධායක ඇතුළු තනතුරු පත්කිරීමට නියමිතව ඇත්තේ ඉන් පසුවයි.

Related posts