සියලුම ආගමික ස්ථාන වල චංචල හා නිශ්චල දේපල වල තොරතුරු යාවත්කාලීන කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන්නාවූ සියලුම ආගමික දෙපාර්තමේන්තු යටතේ ඇති චංචල හා නිශ්චල දේපල විස්තර තමන්ට ලබාදෙන ලෙස සංස්කෘතික අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මුස්ලිම් ආගමික සංස්කෘතික අධ්‍යක්‍ෂවරයාට නියෝග කර තිබේ.

මස්ජිදයන් සහ අනෙකුත් ආයතනවල නිශ්චල හා චංචල දේපල විස්තර වහාම ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලුම් කර ඇති බව ජාතික පුවත්පතක් වාර්තා කර තිබුණි.

තවද පල්ලිමෙන්ම රටේ පවතින සියලුම ආගමික සිද්ධස්ථාන වල දේපල විස්තර එකතුකිරීමට තීරණය කර ඇති අතර මහානායක හිමිවරු ඇතුළු අනෙකුත් ආගමික නායකවරුන්ගේ සහයෝගයෙන් මෙම කටයුතු සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක පවසා තිබේ.

මුස්ලිම් සංස්කෘතික අධ්‍යක්‍ෂ Z.A.M. ෆයිසාල් මහතා මේ පිළිබඳව මාධ්‍යයට කරුණු දැක්වීමේදී ලියාපදිංචි කළ සහ ලියාපදිංචි නොකළ සියලුම දේවස්ථාන වල විස්තර එකතු කරන බවත් දැනටමත් පල්ලිවල විස්තර දැනටමත් එකතුකර වාර් තා සකස්කරමින් සිටින බවත් පවසා තිබේ.

Related posts