ජනාධිතිවරණයේ ඡන්ද ගණනය කිරීම මේ වන විට දිවයින පුරා ආරම්භ වී ඇත. ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම 80% ඉක්මවා තිබේ. මේ වන විට යුහුසුළුව මැතිවරණ නිලධාරීන් විසින් ඡන්ද ගණනය කිරීම ආරම්භ කර ඇති අතර ප්‍රථම ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර නිකුත් කිරීමට හැකි වෙතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අපේක්ෂා කරයි.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන නිළ ඡන්ද ප්‍රතිඵල ලද සැනින් නිවැරදිව ගෙන ඒමට ඩේලි රිපෝටර් වෙබ් අඩවිය සූදානම්ව සිටියි. වඩා විශ්ලේෂනාත්මක ප්‍රතිඵල විකාශයකට මේ වන විට සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබේ.

 

Similar Posts