මහනුවර – මහියංගනය ප්‍රධාන මාර්ගය හෙවත් 18 වංගුව මාර්ගය 02වැනි වංගුවෙන් තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ. එම ප්‍රදේශයට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් මාර්ගයට පස් සහ ගල් කඩා වැටී ඇති බවයි පොලීසිය පැවසුවේ.

ඒ හේතුවෙන් මහනුවර – මහියංගනය ප්‍රධාන මාර්ගයේ දෙවන වංගුව ප්‍රදේශයෙන් අවහිර වී ඇති බව ද පොලීසිය සඳහන් කරයි. වර්ෂාව සහිත කාලගුණ තත්ත්වය තවදුරටත් පවතින බැවින් අවදානම් තත්ත්වය පිළිබඳ සලකා බලා මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බව ද පොලීසිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Similar Posts