72 වන නිදහස සැරසෙන අභිමානය

72 වන අභිමානවත් නිදහස වෙනුවෙන් මේ මොහොත වන විටත් සියළු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

ඒ වෙනුවෙන් කොළඹ විශේෂ රථ වාහන සැලැස්මක් ද ක්‍රියාත්මක වෙයි

Related posts