විදුලි බිලට සහන දෙන්න රජයෙන් සූර්ය පැනල

gossip lanka

විදුලි බිල සම්බන්ධයෙන් රට පුරා ඇති සියලුම ආගමික ස්ථානවලට සහනයක් සැලසෙන පරිදි සූර්ය පැනල ව්‍යාපෘතියක් ආගමික ස්ථානවල ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දී තිබේ.

පූජනීය ස්ථානවලට විදුලි බිල සම්බන්ධයෙන් දිගුකාලීන සහනයක් ලැබෙන පරිදි මෙම සූර්ය පැනල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

එමෙන්ම පූජනීය ස්ථාන සඳහා අනෙකුත් සහන සැලසීමට හැකි ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කර තීරණයක් ගන්නා ලෙස ද මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළ බව ද කී ඇමැතිවරයා ආගමික ස්ථාන සඳහා රජය ස්ථිර වශයෙන්ම සහනයක් ලබා දෙන බවද සඳහන් කළේය.

Related posts