සැප්තැම්බර් සිට සහල් මිල තවත් ඉහළට

rice

ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට සහල් කිලෝවක් රුපියල් 290කට අලෙවි කිරීමට සිදුවන බව මහා පරිමාණ මෝල් හිමියෝ පවසති. යල කන්නයේ වී කිලෝවක් රුපියල් 140ත් 150ත් අතර මිලකට මිලදී ගැනීමට සිදුවීම නිසා වී කිලෝවක මිල මෙන් දෙගුණයක් ඉක්මවා සහල් අලෙවි කිරීමට සිදුවන බවද ඔවුහු පවසති.

විදුලි ගාස්තු, ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහළ යෑම ඇතුළු කාරණ මත සහල් මිල වැඩි කිරීමට සිදුවන බව ඔවුහු කියා සිටිති.

 

Related posts