විදුලියට පාරිභෝගිකයින් ගෙන් අයකරනු ලබන තැන්පතු මුදල් සදහා පොලියක්

power

විදුලි සම්බන්ධතා ලබා දීමේ දී පාරිභෝගිකයින් ගෙන් අයකරනු ලබන තැන්පතු මුදල් සදහා පොලියක් ගෙවීමට කටයුතු කරන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ දැනුම් දී තිබෙනවා.

විදුලි පාරිභෝගික සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් කැදවනු ලැබු අවස්ථාවේදී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි රජයේ නීතිඥවරයා මෙම දැනුම් දීම සිදු කළා.

පෙත්සම්කරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරයා අධිකරණයට දන්වා සිටියේ විදුලි බල පනතේ 28 වගන්තිය යටතේ විදුලි සම්බන්ධතා ලබා දීමේ දී අයකරනු ලබන තැන්පතු මුදල් සදහා පොලියක් ගෙවීමට විදුලි බල මණ්ඩලය බැදී සිටින බවයි.

අනතුරුව මෙම කරුණු සලකා බැලීම සඳහා අදාළ පෙත්සම ඔක්තෝබර් මස 04 වනදා කැඳවීමට ද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියම කර තිබෙනවා.

Related posts