තෙල් බෙදාහරින්නන් විරෝධතාවයක

oil

දැනටමත් ගෙවා ඇති මෙහෙයුම් ගාස්තු සඳහා ලබා දී ඇති වට්ටම්වලින් 45%ක් අයකර ගැනීමට දරන උත්සාහයට විරෝධය පළ කරමින් ඛනිජ තෙල් බෙදාහරින්නන් අද(03) සිට ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ සේවාවන්වලින් වැළකී සිටින බව ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් බෙදාහරින්නන්ගේ සංගමය පවසා ඇත.

Related posts