මාළු කැමට නොහැකි තත්වයක්

fish

මාළු මිල අධික ලෙස ඉහල යාමත් සමග තමන්ට මේ වන විට මාළු කැමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බව බොහෝ පිරිසක් පවසති.

මේ වන විට මෙහි තලපත් ක්‍රිලෝව රුපියල් 3600ත්, කෙලවල්ලා ක්‍රිලෝව රුපියල් 2800ත්, තෝරා ක්‍රිලෝව රුපියල් 3000ත්, ලින්නා ක්‍රිලෝව රුපියල් 1100ත්, අලගොඩුවා ක්‍රිලෝව රුපියල් 1000ත්, ලේන පරව් ක්‍රිලෝව රුපියල් 1200ත්, සාලයා ක්‍රිලෝව රුපියල් 750ත්, කිරිමෝරු, දැල්ලෝ, ඉස්සෝ, ගල් මාළු, ක්‍රිලෝව රුපියල් 2000ත්, කහ පරව්, මොරැල්ලා ක්‍රිලෝව රුපියල් 1400ත් හබරලි ක්‍රිලෝව රුපියල් 1900ත් දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බව එම පිරිස් පවසති.

මාළු මිල මෙසේ දැඩි ලෙස ඉහල යාමත් සමග මාළු අලෙවියද දැඩි ලෙස පහල බැස ඇති බවද එම වෙළදුන් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts