ගංවතුර 5000ට හරස් වෙයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කීපයක තවමත් ගංවතුර බැස යමින් තිබෙන අතර අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් වෙත රුපියල් 5000 ආධාර මුදල බෙදා දීමට මෙම තත්වය බාධාවක්වී ඇතැයි ප්‍රදේශ කීපයක නිලධාරින් කියති.

බුලත්සිංහල, මිල්ලනිය ඇතුළු ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස කිපයක පහත් බිම් හා අතුරු මාර්ග තවමත් ජලයෙන් යටවිම නිසා නිලධාරින් දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව සිටිති.

බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පහළ කුඩලිගම, ගල්ලන පහළ ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම් ලාභින් වෙත සමෘද්ධි නිලධාරි රංජත් ජයතිලක මහතා ඔරුවකින් ගොස් රුපියල් 5000 ආධාර මුදල් ලබා දුන් අයුරු දැකගතහැකි විය.

එස්. පොද්දෙණිය – මිගහතැන්න

Related posts