කරු නිල වාහන භාර දෙමින් කාර්ය මණ්ඩලයට සමුදෙයි

පාර්ලිමේන්තුව විසිරවීමෙන් පැය 24 ක් ගතවීමට පෙර සිය නිල රථය සහ ආරක්ෂක අංශයන්හි නිල වාහනද පාර්ලිමේන්තුව වෙත භාර දීමට  කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා කටයුතු කරන ලදී.

ඔහුගේ ධුර කාලය තුළ  රාජකාරි ඉටු කල පාර්ලිමේන්තුවේ සියළු අංශ වෙත ගොස් පාර්ලිමේන්තු කාර්යය මණ්ඩලයට ප්‍රශංසා කර සමු දුන්නේය.

 

Related posts