කාසල්රි ජල මට්ටම සීඝ්‍රයෙන් පහලට

මධ්‍යම කදුකරය තුල පවතිව දැඩි වියළි කාලගුණිකද තත්වයන් මත කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම තව දුරටත් පහල බසිමින් පවති.

මෙම ජලාශයේ ජලය උපයෝගි කර ගෙන ජල විදුලි බලාගාර තුනකින් ජල විදුලිය නපදවන අතර පවතින වියළි කාලගුණික තත්වයන් මත ඉදිරියේදි මෙම ජලාශයේ ජල මට්ටම තව දුරටත් පහල බැසිමෙන් එම ජල විදුලිබලාගාරවලින් ජල විදුලිය නිපදවිමද අවදානම් තත්වයකට පත්වනු ඇත.

මේ වන විට මෙම ප්‍රදේශයන් තුල පවතින දැඩි වියළි කාලගුණික තත්වයන් මත මෙම ජලාශයේ ජල මට්ටම මෙසේ සිග්‍ර ලෙස පහල බැස ඇති බවත් ඉදිරියටද මෙම වියළි කාලගුණික තත්වයක් පැවතියහොත් තව දුරටත් මෙම ජලාශයේ ජල මට්ටම පහල බැසිමේ අවදානමක් පවතින බවත් ජලාශ බාර නිලධාරියක් පවසන ලදි.

පවතින වියළි කාලගුණික තත්වයන් ඉදිරියටද පැවතිමෙන් මෙම ජලාශයේ ජලය තව දුරටත් පහාල බැසිමෙන් ඉදිරියේසදි මෙම ජලාශයේ ජලය උපයෝගි කර ගෙන ජල විදුලිය නිපදවිමද අවදානම් තත්වයන්ට පත් විය හැකි බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

සුදත් සෙල්ලහේවා  –  හැටන්  

Related posts