කොටගල ක්‍රිඩා පිටියට පිවිසෙන ස්ථානයේ මර උගුලක්

කොටගල ක්‍රිඩා පිටියට පිවිසෙන ස්ථානයේ පවතින මර උගුලක් හේතුවෙන් එම ක්‍රිඩා පිටියට පැමිනෙන රථ වාහන හිමියන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම ක්‍රිඩා පිටියට පැමිනෙන ස්ථානයේ කානුව හරහා යොදා ඇති යකඩ බට කැඩි ඇති බැවින් එම ස්ථානයෙන් පැමිනෙන රථ වාහන එකි කානුවට වැටිමෙන් විවිධ අනතුරු ඇති විමේ අවදානමක් හට ගෙන ඇත.

මෙම තත්වයන් මත තමන් රථ වාහන ක්‍රිඩා පිටියට ඇතුල් කිරිමේදි විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත් වන බවත් මෙම ස්ථානය නිසි ලෙස සකස් කර දිමට අදාල බලධාරින් පියවර ගත යුතු බවත් එම ප්‍රදේශයේ රථ වාහන හිමියන් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts