ගෑස් ගන්න කඩවත පෝලිම්

gas

ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් වෙළෙඳ පොළේ මිලදි ගැනීමට නොහැකි නිසා දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල පිරිස් අපහසුතාවයට පත්ව සිටිති.

ඇතැම් පිරිස්  ගෑස් සිලින්ඩර් සොයා තැන තැන යන අයුරු ද දක්නට ඇති අතර කඩවත නගරයේ ගෑස් වෙළෙඳපොළ අසල අද පෙරවරුවේ සිටි දිගු පොලිම් දක්නට ලැබිණි.

Related posts