නව පක්ෂ ලියාපදිංචි අයදුම්පත් භාර ගැනීම අදින් අවසන්

නව දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කිරීම  අයදුම්පත්‍ර භාරගැනීම අද පස්වරු 04.00 දක්වා ඒ සඳහා හැකියාව පවතින බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

මේ වනවිට අයදුම්පත්‍ර 70ක පමණ ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇති අතර ඒවායින් බොහෝමයක් අසම්පුර්ණ අයදුම්පත් බව එම කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

ඉදිරියේ දී ලැබී ඇති අයදුම්පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු සිදුකිරීමට කටයුතු කරන බවද වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

 

Related posts