පැය 24ක් ජල කප්පාදුවක්

Water_Cut

පෑලියගොඩ,වත්තල,ජා-ඇළ,කටුනායක,සීදූව,කැළණිය,බියගම,මහර,දොම්පෙ,ගම්පහ ප්‍රදේශීය සභා බල ප්‍රදේශ වලට අද(10) දින ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

අද පෙරවරු 08.00 සිට පසුදින පෙරවරු 08.00 දක්වා පැය 24ක කාලයක් එම ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Related posts