මැතිවරණය නිරීක්ෂණයට 6000ක්

මැතිවරණයේ නාම යෝජනා භාරදිමේ කටයුතු ආරම්භ වීමත් සමඟ නිරික්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව පැෆරල් සංවිධානය සදහන් කරයි.

මෙවර මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා නිරීක්ෂකයින් 6000ක් පමණ යෙදවීමට බලාපොරොත්තු වන බව එම සංවිධානය වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

Related posts