මුදල් ඇමති කරවල වලට විශේෂ වෙළද භාණ්ඩ බද්දක් ගසයි

karawala

භාණ්ඩ කිහිපයක් සඳහා විශේෂ වෙළද භාණ්ඩ බද්දක් පනවමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ, මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ විසින්.

ඒ අනුව හාල්මැස්සන්, කරවල, උළුහාල්, කුරක්කන් පිටි සහ අබ ඇට , ලුණු ඇතුළු භාණ්ඩ වර්ග කිහිපයක් සඳහායි. හාල්මැස්සන් සඳහා කිලෝ ග්‍රෑමයකට රු. 100 ක් ද , කරවල සඳහා කිලෝ ග්‍රෑමයකට රු. 100 ක් ද , වෙඬරු සහ කිරිවලින් නිපදවූ තැවරුම් සඳහා කිලෝ ග්‍රෑමයකට රු. 880 ක් ද වශයෙන් බදු පැනවෙනවා.

මීට අමතරව උළුහාල් ඇට සඳහා කිලෝ ග්‍රෑමයකට රු. 50 ක් ද කුරක්කන් පිටි සඳහා කිලෝ ග්‍රෑමයකට රු. 150 ක් ද , අබ ඇට සඳහා කිලෝ ග්‍රෑමයකට රු. 62ක් ද වශයෙන් බදු පනවා තිබෙනවා. මෙම බදු පැනවීම් අගෝස්තු 12 වනදින සිට වසරක කාලයක් සඳහා වලංගු වන බව ද අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන්

Related posts