රැකියා ලක්ෂයේ වැඩපිළිවෙළට අයැදුම්පත් ලක්ෂ තුනක්

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා රැකියා ලක්ෂයේ වැඩපිළිවෙළට අයැදුම්පත් ලක්ෂ තුනකට අධික සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇති බව රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශක කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

ලබන 26,27,28 හා 29 යන දිනවල එම සම්මුඛ පරීක්ෂණ සිදු කර ජනාධිපති කාර්යාලයට අනුබද්ධ බහු කාර්ය බලකායට මේ පිරිස බඳවා ගන්නා බවයි.

Related posts