විදේශීය බලවේග පරදා මිල වැඩි නොකල දේශීය කිරිපිටි සමාගම රැකගමු

highland

නුවරඑලිය අඹේවෙල ප්‍රදේශයේ පිහිටි දේශිය කිරිපිටි කර්මාන්ත ශාලාවක නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කිරිපිටි පැකට් මිල වැඩි නොකර රු 380 වැනි මිලකට පාරිභෝගිකයන් වෙත අලෙවි කරනු ලබයි.

ආනයනය කරනු ලබන කිරිපිටි මිල වැඩි කිරිම සදහා රජය මගින් අවසර ලබා දි තිබුණද තවමත් වෙලදපොලට කිරිපිටි තොග නොලැබිම නිසා පාරිභෝගිකයන් දැඩි අසිරුතාවයට පත් වි ඇත.

නුවරඑලිය නගරයේ පිහිටි රාජ්‍ය ආයතනයක පහල මහලේ පවත්වාගෙන යන දේශිය කිරිපිටි කර්මාන්ත ශාලාවක අලෙවිසැලෙන් (13) දින කිරිපිටි මිල දි ගැනිමට විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටින අයුරු අප කැමරාවේ සටහන් විය.

කිරිපිටි මිල දි ගැනිමට පැමිණෙන සැම පාරිභෝගිකයෙකුටම එක් කිරිපිටි පැකට්ටුව බැගින් ලබා දිමට එම කිරිපිටි අලෙවි වෙලදසැලේ කලමණාකාරිත්වය කටයුතු කර ඇත.

එම අලෙවිසැල මගින් දින තුනකට වතාවක් නුවරඑලිය ප්‍රදේශවාසින් සදහා කිරිපිටි පැකට් නිකුත් කරනු ලබයි.

aboutceylon

Related posts