සියරට නැවත ඉපදේ

unp

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නිල පුවත්පත වන ‘සියරට’ පුවත් පතේ මුද්‍රණ කටයුතු  නැවත ආරම්භ කෙරිණි.

සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයේදී පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම කටයුතු ඇරඹිනි.

පුවත්පතේ මුද්‍රණ කටයුතු කාළයක් තිස්සේ නැවතී තිබිණි.

Related posts