හෙට දිනයේ සියලු සුරාසැල් වැසේ!

surasal

දිවයින පුරා සුරාසැල් හෙට (25) වසා තැබිය යුතු බව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් නියෝග කර ඇත.

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වය පාලනය කිරීම සඳහා පනවා ඇති සංචරණ සීමා හෙට (25)යම් කාල සීමාවකට ලිහිල් කිරීමක් සිදු කරන අතර එම කාල වකවානුව තුළදී සියලු සුරාසැල් වසා තැබිය යුතු බව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් වරයා පවසා සිටී.

Related posts