නුවරඑළිය ආසාදිතයන් ඉහලට

coronavirus news

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් අලුතින් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 61 දෙනකු හා කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 03ක් වාර්ථාවිමත් සමග නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගනන 1879 දක්වාත් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 15 දක්වාත් ඉහල ගොස් ඇති බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයක නිලධාරියකු පවසන ලදි.

ඒ අනුව 01වන දින නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හැටන් ආසාදිතයන් 15 දෙනකු, හගුරන්කෙත ආසාදිතයන් 18 දෙනකු, මතුරට ආසාදිතයන් 02නකු, රාගල ආසාදිතයන් 09නකු, වලපනේ ආසාදිතයන් 17නකු, වශයෙන් වාර්ථාවි ඇති බවත් එම තත්වයන් මත මේ වන විට මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ථ ආසාදිතයන් ගනන 1879 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බවද එම නිලධාරියා පවසන ලදි.

එමෙන්ම නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 03ක් අලුතින් වාර්ථාවි ඇති බවත් එම තත්වයන් මත මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ථ කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 15 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts