5,000 දීමනාව අලුත් අවුරුද්දට

5000

අඩු ආදායම්ලාභීන් සහ සමෘද්ධිලාභීන් වෙනුවෙන් ලබාදීමට තීරණය කළ රුපියල් 5,000 දීමනාව අලුත් අවුරුද්දට පෙර ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එළඹෙන 12 සහ 13 යන දිනවලදී මෙම දීමනාව ලබා දෙනු ඇති.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ පැවසුවේ අලුත් අවුරුදු උත්සව සමය වෙනුවෙන් රජය මගින් මෙම දීමනාව ලබාදීමට සැලසුම්කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව සමෘද්ධිලාභී පවුල්, අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්, වැඩිහිටි දීමනාව ලබන පවුල්, ආබාධිත දීමනාව ලබන පවුල්, වකුගඩු දීමනාව ලබන පවුල්, සියවස් පූර්ණ වැඩිහිටි දීමනාව ලබන පවුල් සඳහා පමණක් මෙම රුපියල් 5,000 දීමනාව ලබා දීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ. අභියාචනා ඉදිරිපත් කර සුදුසුකම් ලැබූ පවුල් සඳහාද මෙම දීමනාව ලබා දෙනු ඇති කෙසේවෙතත් අභියාචනා ඉදිරිපත් කර ප්‍රතිලාභ ලැබීමට සුදුසු වන්නේ ඉහත සඳහන් පළමු පවුල් ඛාණ්ඩ 06ට පමණක් බවද රජය පවසනවා.

ඒ අනුව මෙම රුපියල් 5,000 දීමනාව සමෘද්ධි බැංකු හරහා ලබා දීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.

 

Related posts