දර ලිප් සිහිනය සැබෑ වූ වගයි – හිගවූ ගෑස් කිරිපිටි මිල වැඩිවූ පසු තොග පිටින් එළියට

gas

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම සහ ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගමද ගැස් මිල ඉහල නංවා තිබෙනවා.

ඒ අනුව නව ලාෆ්ස් ගෑස් මිලගණන් වන්නේ.

12.5kg සිලින්ඩරය සඳහා වැඩිවීම Rs.984 – නව මිල Rs.2,840

5 kg සඳහා වැඩිවීම Rs. 393 – නව මිළ Rs. 1,136

ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල වැඩිවීම පහත පරිදි වේ.

12.5kg සිලින්ඩරය සඳහා වැඩිවීම Rs.1,257 – නව මිල Rs.2,750

5 kg සඳහා වැඩිවීම Rs. 503 – නව මිළ Rs. 1,101

රුපියල් 250කින් ඉහළ නැංවෙන කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑමයක නව මිල වන්නේ රුපියල් 1195ක්.

ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 100කින් ඉහළ ගිය අතර, එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 480ක්.

මේ අතර ආනයනික කිරිපිටි මෙන්ම දේශීය කිරිපිටි මිලද ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව මිල්කෝ සමාගම ද ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

Related posts