මුව ආවරණ 02 කින් වැඩි ආරක්ෂාවක්

රෙදි මුව ආවරණයක් සමග ශල්‍ය මුව ආවරණයක් එකවර පැළඳීම වඩාත් ආරක්ෂාකාරී වන බව විද්‍යානුකූලව සනාථ කර තිබේ. එහිදී රෙදි මුව ආවරණය සකස් කිරීමට යොදාගෙන ඇති රෙදි වර්ගයේ ස්වභාවය අනුව ඔබට ලැබෙන ආරක්ෂාව කෙතරම්ද යන්න තීරණය වනු ඇත.

මෙම රෙදි මුව ආවරණය ස්තර 03කින් සමන්විත වන අතර, මැද ස්තරයේ ඇති ස්පොන්ජ් වැනි කොටස හරහා වායුව පමණක් ගමන් කරයි. දූවිලි හෝ වෙනත් කුඩා අබලි එම ස්පොන්ජ් තීරුව හරහා ගමන් නොකරයි.

N95  හෝ  FFP2 වැනි උසස් තත්වයේ මුව ආවරණ පැළඳීමෙන් දූවිලි හෝ වෙනත් කුඩා අබලි කැබලි වලින් 94% දක්වා පළඳින්නාට ආරක්ෂාව සැලසේ. අනෙකුත් සාමාන්‍ය මුව ආවරණවලින් ආරක්ෂාව සැලසෙන්නේ 92% ක් දක්වා පමණි.

සාමාන්‍ය ශල්‍ය මුව ආවරණයක් මගින් ආරක්ෂාව සැලසෙන්නේ 60% සිට 70% දක්වා පමණි.

Related posts