රථවාහන පොලිසිය ඩිජිටල් වෙයි

රථවාහන පොලිසිය ඩිජිටල්කරණය කිරීමට මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.

අවිධිමත් රථවාහන භාවිතය, මාර්ග අනතුරු, මරණ, තුවාලවීම් සහ රෝහල්ගත කිරීම්, අක්‍රමවත් සහ නොසැලකිලිමත් රිය පැදවීම්, මංතීරු නීති හා මාර්ග සංඥා නොසලකාහැරීම්, මහාමාර්ග අසල වාහන නතර කිරීම් වැනි රථවාහන හැසිරවීම පාලනය හා කළමනාකරණය කිරීමේදී සන්නිවේදනය විධිමත් කිරීම් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ ක්‍රම හා නව උපකරණ හඳුන්වාදීමට නියමිතය.

ලේඛන කටයුතු, පොත් තැබීම, වාර්තා පවත්වාගෙන යාමද ඩිජිටල්කරණය කරන අතර මෙම ක්‍රියාවලිය මෙහෙයවීම සඳහා මෙහෙයුම් කමිටුවක් පත් කිරීමටද නියමිතය.

Related posts