අයාලේ යන සුනඛයන් ජලබිතිකා අවදානමක්

හැටන් දික්ඔය නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ සැරි සරන අයාලේ යන සුනඛයන් හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශයේ පාසල් සිසුන් ඇතුළු ප්‍රදේශයේ ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ සමහර පාසල් සිසුන් පවසනුයේ හැටන් දික්ඔය සමහර විදුහල්තුලද අයාලයේ යන සුනඛයන් වැඩි වශයෙන් ගැවසෙන බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් දැඩි බියකට පත්ව ඇති බවත්ය.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ  සමහර පිරිස් පවසනුයේ හැටන් දික්ඔය නගරවල මෙන්ම ග්‍රාමිය ප්‍රදේශවලත් සමහර විදුහල් අසලත් අයාලේ යන සුනඛයන් වැඩි වශයෙන් සැරි සරන බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මෙසේ යාලයේ යන සුනඛයන් ප්‍රදේශයේ සමහර පාසල් තුලද සැරි සැරිම හේතුවෙන් තම දරුවන් එම සුනඛයන්ට බියෙන් නිසි ලෙස අධ්‍යාපන කටයුතු කර ගෙන යාමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත්ය.

පසු ගිය කාලයන් තුලදි හැටන් දික්ඔය නගර සභාව මගින් මෙසේ අයාලයේ යන සුනඛයන් අල්ලා වන්දිකරණයට ලක් කලද මේ වන විට එම වැඩ සටහන නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවිමත් සමග මෙම ප්‍රදේශයේ අයාලයේ යන සුනඛයකන් වර්දනය විමක් සිදුව ඇති බවත් මෙම තත්වයන් මත මෙම ප්‍රදේශයේ ජලබිතිකා රෝගය පැතිරයාමේ අවදානමක් පවතින බවද එම ජනතාව වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts