ඉදිරියේදි මනාලිය හා මනාලයාට පමණක් නර්තනයේ යෙදීය හැකි මංගල උත්සව

මංගල උත්සව පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් තර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය නිර්දෙශ යටතේ මංගල උත්සව පැවැත්වීමේ දී එකිනෙකා අතර ආරක්ෂිත දුරක් පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි නිසා නර්තන අංග පැවැත්වීම සුදුසු නොමැති බවයි නිර්දේශ කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව මංගල උත්සවවලදී නර්තනයේ යෙදීමට අවස්ථාව දිය යුත්තේ මනාලිය හා මනාලයාට පමණක් බව මාර්ගෝපදේශයන්හි දැක්වෙනවා.

සෑම විවාහ මංගල්‍යයකදීම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධ නිලධාරියෙකු පත් කළ යුතු බවත් වැඩි දුරටත් නිර්දේශ කර තිබෙනවා.

Related posts