ලෝක ජනගහනයෙන් 1/7කට කෑම නැහැ

කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් ලෝක ජනගහනයෙන් තවත් මිලියන 130කට අධි ජනතාවක් 2020 වර්ෂයේ අවසානය වන විට ‘නිදන්ගත සාගින්නෙන්’ පෙළෙන බවට ‘ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පෝෂණ තත්ත්වය’ (State of Food Security and Nutrition) පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ වාර්තාව අනාවරණය කරයි.

2019 වර්ෂයේ දී මිලියන 690කට ආසන්න ජනතාවක් කුසගින්නෙන් පෙළෙන අතර මේ වසරේ දී ඊට තවත් මිලියන 130ක ජනතාවක් එක්වීමත් සමග ලෝක ජනගහනයෙන් හතෙන් එකක් පමණ කුසගින්නේ පෙළෙන බව ඇස්තමේන්තුගත කර ඇත.

2024 දී මෙම සංඛ්‍යාව මිලියන 60කින් ඉහළ යනු ඇතැයි තක්සේරු කර තිබේ.

Related posts