අවුරුදු 60 වැඩි පුරවැසියන් සදහා කොවිඩ් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව

අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයට අයත් හැටන් නගරයේ අවුරුදු 60 වැඩි පුරවැසියන් සදහා කොවිඩ් එන්නත් දෙවන මාත්‍රාව ලබා දිම 12වන දින සිදු කරන ලදි.

කොවිඩ් මර්ධන සයිනෝෆාම් එන්නතේ පලමු මාත්‍රාව පසු ගිය මස 12වන දින දින ලබා දීම සිදු කල අතර එහි දෙවන මාත්‍රාව මේ මස 12වන දින ලබා දිමට පියවර ගෙන ඇති අතර එම එන්නත ලබා ගැනිම සදහා එහි පලමු මාත්‍රාව ලබා ගත් පිරිස පැමින සිටින ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts