ඉස්සන් හා පොකිරිස්න් කොටු නොකර කොටු කරයි!

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඉස්සන් හා පොකිරිස්න් වගාවට පියවර ගන්නා බව, රාජ්‍ය අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර  මහතා පවසයි.මේ යටතේ, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ  රත්ගම , හික්කඩුව,  මාඳු ගඟ,   කොග්ගල , දොඩන්දුව,  දෙද්දුව වැනි කලපුවල මෙම ජලජීවි වගාව සංවර්ධනය කරන්නට පියවර ගන්නා බැව් ඇමතිවරයා පවසයි.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ  කලපුවල  දැනට පවතින ජාකොටු  වැඩිදියුණු කරමින්  පොකිරිස්සන් සහ ඉස්සන්  ගහණය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට  බලාපොරොත්තු වන බව පසුගියදා පැවති  ගාල්ල දේශිය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත  වැඩිදියුණු කිරීමේ  කමිටුවේදී අනාවරණය කෙරිණ.

මේ සඳහා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ  රත්ගම , හික්කඩුව,  මාඳු ගඟ,   කොග්ගල , දොඩන්දුව,  දෙද්දුව වැනි කලපුවල සහ දැනට පවතින ජාකොටු ආශ්‍රිතව වැඩිදියුණු   කරන ලද පොකිරිස්සන් සහ ඉස්සන්  ගහණය  ප්‍රවර්ධනය  සිදු කෙරේ.

ඒ සඳහා විසිතුරු මසුන්  මිරිදිය මත්ස්‍ය  හා ඉස්සන්  ඇති කිරීම  පිළිබඳව රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන්  2021 වර්ෂය මුලික කරගෙන වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වන බවත්  මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීමට අවශ්‍ය බවත් මෙහිදී වැඩි දුරටත් සාකච්ඡා කෙරිණ. රාජ්‍ය අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ පිලිබඳව සාකච්ඡාවට ලක් විය.

 බෝගහගොඩ – ඒ.ඩබ්ලිව්. ඒ නිමල්

Related posts