ගුවන් හමුදාපති සත් සාමාජික රග්බි තරඟාවලිය කල් දැමේ

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා 70 වන සංවත්සරයට සමගාමීව පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබූ ගුවන් හමුදාපති සත් සාමාජික රග්බි තරඟාවලිය කල් දැමීමට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව හා ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංගමය අතර පැවැත් වූ අවසන් සාකචිඡාවෙන් පසු තීරණය කර ඇත.

මෙම රග්බි තරඟාවලිය සඳහා දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම රග්බි කණ්ඩායමි රැසක් සහභාගී වීමට නියමිතව තිබූ අතර එම තරඟාවලිය පැවැත්වීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ඉදිරිපත් කර තිබූ කොවිඩි 19 වැළැක්වීමෙි නිර්නායකයන්ට අනුගත වීමට ඇති ප්‍රායෝගික දුෂ්කරතා හේතුවෙන් මෙම තරඟාවලියට සහභාගී වීම අවිනිශ්චිත බව කණ්ඩායමි කිහිපයක් ගුවන් හමුදාව දැනුවත් කර ඇත.

වර්ථමානයේ රට තුළ පවතින කොවිඩි 19 වාතාවරණය තුළ රග්බි ක්‍රිඩා තරඟ වසරක පමණ කාල සීමාවක් නතර වී තිබූ අතර රට තුළ නැවත රග්බි ක්‍රිඩාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙි පරමාර්ථය පෙරදැරිව ගුවන් හමුදාව විසින් මෙම තරඟාවලිය සංවිධානය කරන ලදි. කරුණු එසේ හෙයින් මෙම තරඟාවලිය තාවකාලිකව කල් දමන අතර රට තුළ දැනට පවතින කොවිඩි 19 වාතාවරණය සැලකිය යුතු මටිටමකට පාළනය වූ පසු මෙම තරඟාවලිය පැවැත්වීමට ගුවන් හමුදාව තීරණය කර ඇත.

ශානි

Related posts