කිරි කල පෙරහැරක්

හැටන් ගාමිණි පුර ශ්‍රි පත්තිනි දේවාලයේ වාර්ෂික උත්සවය නිමිති කර ගෙන පරවි කාවඩි හා කිරි කල පෙරහැර ගාමිනි පුර ගම්මානයේ විධි සංචාරය කරන ලදි.

එහිදි එම කිරි කල පෙරහැර පරවි කාවඩි සමග එම ප්‍රදේශයේ විථි සංචාරය කරන අයුරු මෙම ඡායාරුපවලින් දැක්වේ.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts