‘දැන් සැපායි’ ජනාධිපතිට කෑගසා කියයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය රථයෙන් මහා මාර්ගයේ ගමන් කරද්දී පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු ‘දැන් සැපද’ අසන වීඩියෝවක් සමාජ ජාලයන්හි හුවමාරු වෙයි.

පොලිසිය විසින් ජනාධිපතිවරයාට ගමන් කිරීම සඳහා මාර්ගය ඉඩ සලසා දී තිබියදී ජනාධිපතිවරයන් රථයේ වීදුරුව පහත් කර අසල ජනතාවට ආචාර කලේය.

Related posts